درباره ی استاد

مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد در رشته مدیریت کسب وکار(گرایش برنامه ریزی استراتژیک) MBA (گرایش مارکتینگ) دکترا از دانشگاه تهران در رشته DBA (مدیریت بازرگانی گرایش مارکتینگ)